ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 
 

         

Սիրելի՛ ուսանող,

Նախքան կգտնես երազածդ աշխատանքը, պետք է որոշես, թե կարիերայի զարգացման ո՞ր փուլում ես գտնվում: Այս գործընթացը սովորաբար անվանում են ինքնագնահատում, որը կարիերայի զարգացման գործընթացի փուլերից առաջինն է և տալիս է կարիերայի զարգացմանն ուղղված մի շարք հարցադրումների պատասխաններ՝ կապված Ձեր նախասիրությունների, հմտությունների և սահմանված նպատակների հետ:

Հարցերը վերաբերում են կարիերայի խորհրդատուների կողմից տրամադրվող թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվության լայն շրջանակի ուսումնասիրությանը: Համալսարան-գործատու համագործակցության կենտրոնը կարող է վստահելի խորհրդատու դառնալ Ձեր կարիերիայի աճի համար: Կարող եք սովորել, թե ինչն է ձեզ բացառիկ դարձնում՝ գնահատելով Ձեր գիտելիքներն ու հմտությունները: Միշտ կարող եք այցելել կենտրոն և ստանալ խորհրդատվություն՝ միտված կարիերայի ձևավորմանն ու զարգացմանը:

ՀԳՀ Կենտրոնի նպատակը 
 • Ամրապնդել և ընդլայնել գործատուների հետ Համալսարանի  համագործակցությունն ու աջակցել մասնագիտական կրթական ծրագրերի բարելավման գործընթացին:
 • Տրամադրել Համալսարանի  ուսանողների և շրջանավարտների  մասնագիտական առաջընթացին ուղղված խորհրդատվական ծառայություններ:
 
 Կենտրոնի  աշխատանքներն իրականացվում են երկու ուղղությամբ` 
 • Փոխհամագործակցություն գործատուների հետ,
 • Խորհրդատվություն՝ միտված ուսանողների և շրջանավարտների կարիերայի առաջխաղացմանը:
 
Փոխհամագործակցություն գործատուների հետ
 
1. Ստեղծել և ապահովել հետադարձ կապ գործատուների հետ, ուսումնասիրել և վերլուծել Համալսարանի ուսանողների և շրջանավարտների պատրաստվածության վերաբերյալ գործատուի առաջարկները հետևյալ գործառույթների միջոցով. 
 • Համալսարանի պոտենցիալ գործատուների հետ համագործակցային շրջանակների ընդլայնում` շարունակական պրակտիկաների գործընթացի միջոցով:
 • Համալսարանի ուսանողների և շրջանավարտների մասնագիտական պատրաստվածության վերաբերյալ  գործատուների շրջանում հարցումների անցկացում:
 • Սեմինարների, կլոր սեղանների կազմակերպում բոլոր շահակիցների (գործատուների, ուսանողների և շրջանավարտների, թողարկող ամբիոնների մասնագետների)  մասնակցությամբ:
 • Գործատուների, ուսանողների և շրջանավարտների վերաբերյալ տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծում, արդյունքների վերլուծություն և կառավարում:
2. Գործատուների հետ համագործակցության արդյունքում ստացված տվյալների վերլուծությունների  տրամադրում` մասնագիտական կրթական ծրագրերի վերանայման գործընթացին աջակցելու համար:
 
2.1. Համագործակցել Համալսարանի այլ ստորաբաժանումների հետ «Արարատ» ծրագրի աշխատանքների իրականացման համար.
 • Թիրախային խմբի (ֆակուլտետային պատասխանատուներ, դասախոսներ,  ուսանողներ) ձևավորում:

Համալսարանի այլ ստորաբաժանումների հետ համատեղ աշխատանքների իրականացում միտված կրթական ծրագրերի բարելավմանը:

2.1 Ապահովել  ֆակուլտետների հետ համատեղ աշխատանքներ:

 • Ոլորտային (մանկավարժական) որակավորումների շրջանակի   ձևավորման աշխատանքների աջակցման համար:
 • Կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների վերանայման գործընթացի բարելավման համար:
Աջակցում և խորհրդատվություն՝ միտված ուսանողների և շրջանավարտների կարիերայի առաջընթացին:
 
3. Աջակցել  Համալսարանի ապագա մասնագետների, շրջանավարտների կարողությունների բացահայտմանն ու խթանել աշխատաշուկայում նրանց հետագա մրցունակության բարձրացմանը: 
 • Համալսարանի ուսումնառողների կարիերայի ձևավորմանն ուղղված խորհրդատվության տրամադրում:
 • Շրջանավարտներին աշխատանքի որոնման տեխնիկական միջոցների ուսուցում:
 • Ուսումնառողների, շրջանավարատների տվյալների գրանցման շտեմարանի ստեղծում:
 • Ռեզյումեների և ուղեկից նամակների կազմման խորհրդատվության տրամադրում:
 • Գործատուների հետ հարցազրույցի նախապատրաստում:
4. Հիմնել փոխշահավետ համագործակցություն արտաքին կազմակերպությունների հետ` Կենտրոնի գործունեության շրջանակներում
 
 • Համագործակցություն արտաքին կառույցների հետ, որոնց գործունեությունը առնչվում է զբաղվածության ապահովման գործընթացների հետ
 • Թափուր աշխատատեղերի, կրթաթոշակների, դրամաշնոհրների, ուսումնական վարկերի և նամանատիպ այլ հայտարարությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում և տարածում: 
 • Աշխատանքային տոնավաճառների,  կրթական ցուցահանդեսների մասնակցում:
 • Կամավորական աշխատանքների  մասնակցելու ուղղորդում
 • Ուսանողների և շրջանավարտների համար դասընթացների կազմակերպում: 

Կանոնադրություն

Նորություններ