ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կրթության իրականացման ձևեր
  • Առկա
  • Հեռակա
Բակալավրիատ
Մագիստրատուրա

 

Բուհի առաջատար ստորաբաժանումներից է, որը գործում է համալսարանի հիմնադրման օրվանից:  Տարբեր ժամանակներում կառուցվածքային փոփոխությունների հետևանքով ֆակուլտետը և նրա բաժինները կրել են տարբեր անվանումներ` Պատմության, Պատմագրական, Պատմալեզվագրական, Պատմաաշխարհագրական, Պատմության, Իրավագիության և աշխարհագրության, Պատմության և իրավագիտության, իսկ 2020-ից` Պատմության և հասարակագիտության:

Ֆակուլտետի 3 ամբիոններում գիտամանկավարժական գործունեություն են իրականացնում 59 մասնագետներ, որոնցից 1-ը ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս և 1-ը թղթակից անդամ, 10-ը` գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 45-ը` գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 2-ը` դասախոս, ասիստենտ: Ֆակուլտետի ուսումնաօժանդակ կազմում ընդգրկված է  6 աշխատակից:

Ֆակուլտետն իրականացնում է եռաստիճան կրթություն` առկա և հեռակա ուսուցմամբ: Բակալավրիատում գործում է երկու բաժին` «Պատմություն», «Իրավագիտություն (Մանկավարժություն)», ուր պատրաստվում են բակալավրի աստիճան ունեցող պատմաբան և իրավագետ մանկավարժներ: 2015-2016 ուս. տարվանից` «Հասարակագիտություն» բաժինը:

Առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրան ունի հետևյալ մասնագիտացումները՝ «Հայոց պատմություն», «Համաշխարհային պատմություն», «Քաղաքացիական և իրավական կրթություն», «Իրավական դաստիարակությունը քրեակատարողական հիմնարկներում և հատուկ դպրոցներում»:

Ֆակուլտետում գործում է նաև «Իրավագիտություն/մանկավարժություն/ մասնագիտացմամբ հեռակա ուսուցման մագիստրատուրա»՝ երկուսուկես տարի տևողությամբ:

 Ասպիրանտական կրթությունն իրականացնում են համապատասխան մասնագիտական ամբիոնները:

Այժմ Ֆակուլտետում սովորում է 1031 ուսանող:

Միաժամանակ մասնագիտական ամբիոններում 3-րդ աստիճանի կրթություն է ստանում 8 ասպիրանտ և 1 հայցորդ: «Հայոց պատմություն» և «Համաշխարհային պատմություն և նրա դասավանդման մեթոդիկայի»  ամբիոնները ԲՈՀ-ի կողմից գիտական թեմաներ հաստատելու, որակավորման քննություներ ընդունելու, ատենախոսություններ քննարկելու և առաջատար կազմակերպություններ հանդես գալու իրավունք ունեն:

Ֆակուլտետը հրատարակում է «Պատմություն և հասարակագիտություն» տարեգիրքը, որտեղ գիտական հրապարակումներով հանդես են գալիս ինչպես ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, այնպես էլ՝ հանրապետության և արտասահամանի գիտակրթական հաստատությունների ներկայացուցիչները:

Աշխատանքներ են տարվում միջազգային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ, ֆակուլտետում դասախոսություններով հաճախ հանդես են գալիս արտասահմանյան ուսումնական և գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ:

Ֆակուլտետում ակտիվ է նաև ուսանողական կյանքը. կազմակերպվում են բազմատեսակ արտալսարանային, ռազմահայրենասիրական միջոցառումներ: Ֆակուլտետում գործում է ուսանողական խորհուրդը, ուսանողական գիտական ընկերությունը, ինչպես նաև  «Հարյուր լեռնագագաթ» սիրողական լեռնագնացների ակումբը:

Ֆակուլտետը մրցունակ է. մեծ համարում ունի հանրապետության բուհերի և գիտահետազոտական ինստիտուտների շրջանում: Ֆակուլտետի առաջատար դասախոսներից շատերը հայաստանյան պատմաբանների մասնակցությամբ հիմնադրված «Հայաստանի պատմագետների միություն» հասարակական կազմակերպության անդամ են, որի գործունեության հիմնական նպատակը Հայաստանում և Սփյուռքում պատմագիտական կրթության, հետազոտությունների մակարդակի բարձրացումն է:

Շրջանավարտներն աշխատում են հանրապետության դպրոցներում, բուհերում, մշակութային, գիտահետազոտական հաստատություններում, իրավապահ, պետական կառավարման մարմիններում և այլուր: Նրանց շարքում կան պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած և զբաղեցնող բազմաթիվ շրջանավարտներ:

Կանոնադրություն

Աշխատակազմ

Հասարակագիտության ամբիոն

Հասարակագիտության ամբիոնը ձևավորվել է 2019 թվականին՝ «Քաղաքագիտության և իրավունքի պատմության» և «Իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնների հիման վրա: Ամբիոնն ունի ուսումնագիտական բավարար ներդրում համապատասխան առարկաների արդյունավետ դասավանդման առումով: Ամբիոնն իր հիմնական գործունեությունն իրականացնում է քաղաքագիտության, իրավագիտության, հասարակագիտության ոլորտներում։

Ամբիոնի հիմնական գիտական ուղղություններն են՝

  • Երկրաքաղաքականություն և տարածաշրջանային անվտանգության հիմնախնդիրներ,
  • Ժողովրդավարություն և նրա արդի դրսևորումներ /մոդելների արդի մեկնաբանություն/,
  • Հայ իրավաքաղաքական մտքի և քաղաքական մշակույթի հիմնախնդիրներ,
  • Սահմանադրականության հիմնախնդիրներ և ճյուղային իրավունք,
  • Քաղաքացիական հասարակության հիմնախնդիրներ,
  • Հասարակագիտությունը որպես համալիր հետազոտության օբյեկտ։

Ամբիոնում աշխատում են 3 դոկտոր, պրոֆեսոր, 1 քաղաքական,1 փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտի գիտական կոչում ունեցող իրավաբանական գիտությունների 4 թեկնածու, 2 դասախոս:

Ամբիոնում դասախոսում են հանրապետությունում և արտերկրում ճանաչում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմ, այդ թվում՝ ք.գ.դ. պրոֆեսոր Լ. Շիրինյան, ի.գ.դ. պրոֆեսոր Վ. Հովհաննիսյան, ք.գ.թ. դոցենտ Հ. Սուքիասյան, փ.գ.թ.դոցենտ Լ. Սարվազյան, ի.գ.թ. դոցենտ Ա. Փխրիկյան:

Ամեն տարի ամբիոնում հրատարակվում են մենագրություններ, ուսումնական ձեռնարկներ, գիտական հոդվածներ, կազմակերպվում և անցկացվում են ներհամալսարանական, հանրապետական գիտաժողովներ և սեմինար-քննարկումներ՝ նվիրված ոլորտի արդի խնդիրների։

Հասարակագիտության ամբիոնն իր ուշադրության կենտրոնում է պահում պետության և հասարակության համար կենսական հարցերի ուսումնասիրությունը, կատարում դրանց վերաբերյալ հետազոտություններ, իսկ ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը նաև հանրայանցնում է հետազոտական աշխատանքների արդյունքները՝ տարբեր ձևաչափերով։

Ամբիոնը սերտորեն համագործակցում է հանրապետությունում և արտերկրում համապատասխան ամբիոնների, ինչպես նաև՝ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետ։

Ամբիոնի որոշ աշխատակիցներ հանդիսանում են հանրապետությունում գործող տարբեր մասնագիտական խորհուրդների անդամներ, ղեկավարում են ատենախոսական աշխատանքներ, ներառված են փորձագիտական հանձնաժողովներում:

Ամբիոնի դասախոսները մասնակցում են հանրապետության քաղաքական կյանքում տեղի ունեցող գործընթացներին, ազդում երկրում ընդունվող քաղաքական որոշումների վրա, իրականացնում քաղաքական և իրավաբանական խորհրդատվություններ:

Էլ. փոստ`[email protected]

Հեռ.` 59 70 13, 59 70 14

Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը հիմնադրվել է 1936 թվականին՝ Ընդհանուր պատմության ամբիոն անվանումով:

2007 թվականին ամբիոնի կազմում է ընգրկվել նաև համալսարանի Ռուսաստանի պատմության ամբիոնը (նախկինում՝ ԽՍՀՄ պատմության ամբիոն), որից հետո ամբիոնը վերանվանվել է Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի: Տարբեր տարիների ամբիոնը ղեկավարել են հանրահռչակ պատմաբան-գիտնականներ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահան Իսկանյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահան Բայբուրդյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ Ստեփանյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Մանվել Զուլալյան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրաստյան:

Ամբիոնն իր ծանրակշիռ ներդրումն է ունեցել ինչպես Հայաստանի հնագույն շրջանի պատմության ուսումնասիրության գործում, այնպես էլ հայ բյուզանդագիտության, թուրքագիտության, իրանագիտության, հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմության ուսումնասիրության բնագավառներում:

Գիտամանկավարժական գործունեություն է իրականացնում 12 մասնագետ, որոնցից ՀՀ ԳԱԱ 1 ակադեմիկոս, 3-ը` գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 8-ը` պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ: Ներկայումս ամբիոնի վարիչը պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Խաչատուր Ստեփանյանն է:

Ամբիոնում դասավանդվում է 40-ից ավելի առարկա: Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը կարևոր հանձնառություն ունի հանրապետությունում պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչների պատրաստման գործում: Այդ առումով՝ համալսարանի պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնների հետ միասին կարևոր խնդիր է լուծում:

Ամբիոնը միաժամանակ գիտական կարևոր կենտրոն է և իր նպաստն է բերում ընդհանրապես պատմագիտության և, մասնավորապես, նրա առանձին ճյուղերի (հնագիտություն, Հայաստանի և հարակից երկրների հնագույն շրջանի պատմություն, կովկասագիտություն, թուրքագիտություն, Ռուսաստանի և ԽՍՀՄ-ի պատմություն և այլն) զարգացմանը Հայաստանում: Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը համագործակցում է ինչպես ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի, այնպես էլ արտասահմանյան մի շարք հայտնի գիտական կենտրոնների հետ:

Ամբիոնի մասնագետները ծավալում են ակտիվ գիտամանկավարժական գործունեություն, մասնակցում են միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների և սեմինարների, պարբերաբար հեղինակում և տպագրում են արժեքավոր աշխատություններ և գիտական հոդվածներ: Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հիմական առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության, Ջավախքի, արտասահմանի հայկական դպրոցներում հասարակական բարձր գիտակցությամբ քաղաքացիներ դաստիարակելու գործին նպաստելն է, ինչն արտահայտվում է նաև բարձրակարգ մասնագետներ պատրաստելու ձգտումով:

Ամբիոնն ամեն ինչ անում է հայկական դպրոցներում գիտակից քաղաքացի և հայրենասեր հայորդի դաստիարակելու անգնահատելի գործում իր դերակատարումն ունենալու համար: Ամբիոնի առաքելությունը միաժամանակ հայ պատմագիտության զարգացմանը մասնակից դառնալն է, թուրքական և ադրբեջանական պատմակեղծարարության դեմ պայքարելը:

Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը նաև իր առջև խնդիր է դրել դառնալ պատմության և հասարակագիտության դասավանդման բնագավառում բարձր որակավորմամբ, մրցունակ, կոմպետենտ, նախաձեռնող, ստեղծագործող կադրերի պատրաստման նորարարական կրթական և գիտագործնական կենտրոն: Վերջին 10 տարիներին ամբիոնի աշխատակիցները կատարել են լայնածավալ գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական աշխատանքներ, որոնք դրսևորվել են ՀՊՄՀ գործունեության տարբեր ոլորտներում:

Էլ. փոստ՝ [email protected]

Հեռ.` 59 70 16

Հայոց պատմության ամբիոն

Ամբիոնը հիմնադրվել է 1936-ին. առաջին վարիչը եղել է պրոֆեսոր Հակոբ Զորյանը:

Ներկայումս ամբիոնի 21 դասախոս դասավանդում է 31 առարկա, որից 17-ը բակալավրում, 14-ը`մագիստրատուրայում:Հայոց պատմություն առարկան դասավանդվում է համալսարանի բոլոր ֆակուլտետներում:

Հայոց պատմության ամբիոնը համագործակցում է ՀՀ ԳԱԱ պատմության, հնագիտության և ազգագրության, արևելագիտության ինստիտուտների, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի հետ:

Ամբիոնի դասախոսներն ակտիվորեն մասնակցում են հանրապետական և միջազգային տարբեր գիտաժողովներին:

Էլ. փոստ՝ [email protected]

Հեռ.` 59 70 12

Էդիկ Գևորգի Գևորգյան

Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչի պ/կ, Պատմ. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

Աշոտ Սուրենի Փիլիպոսյան

Պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ռուբեն Կառլենի Միրզախանյան

Պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Վանիկ Հրանտի Վիրաբյան

Պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Աշոտ Աղասու Մելքոնյան

ՀՀ ԳԱԱ Ակադեմիկոս, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Էդգար Գագիկի Հովհաննիսյան

Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Սամվել Անդրանիկի Պողոսյան

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Ավետիս Հմայակի Հարությունյան

Պատմ. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

 

Լևոն Ռուբենի Սիմոնյան

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արմինե Մելսիկի Եփրիկյան

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Էդուարդ Վոլոդյայի Մելքոնյան

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Էդուարդ Հովսեփի Շարմազանով

Մանկ.գիտ.թեկ., դասախոս

Սուսաննա Անդրուշի Խաչատրյան

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Եղյան Մարիամ Երվանդի

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Արմինե Ռաֆիկի Ավանեսյան

Մասնագետ

Վերջին հրապարակումներ

ՎԱՆԻԿ ՀՐԱՆՏԻ ՎԻՐԱԲՅԱՆ
ARMENIA IN THE CONTEXT OF RELATIONS WITH EUROPEAN MILITARY-POLITICAL REPRESENTATIONS IN TRANSCAUCASUSpdf
2024
Գիրք
ՎԱՆԻԿ ՀՐԱՆՏԻ ՎԻՐԱԲՅԱՆ
Հայաստանը և Անդրկովկասում Եվրոպական երկրների ռազմաքաղաքական ներկայացուցչությունները 1917-1920թթ․pdf
2024
Գիրք
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ «ԿԻԼԻԿԻՈ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՔԱՌՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ. ՍԻՍԻՑ ՄԻՆՉԵՒ ԱՆԹԻԼԻԱՍ»pdf
2023
Գիրք
ՎԱՀԱԳՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԿԻԼԻԿԻՈ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 1902-1921ԹԹ․ ԱԶԳԱՅԻՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄpdf
2023
Գիրք
Սամվել Ա․Պողոսյան
Կիլիկիան ազատագրելու նախագրեը 1914-1918թթ․։Հայկական (արևելյան) լեգեոնըpdf
2023
Գիրք
ԷԴԳԱՐ ԳԱԳԻԿԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԿԻՊՐՈՍԻ ԹԵՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԻՊՐԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ (1920-1940թթ․)․ ՊԵՏՐՈՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍԱՐԱՃՅԱՆpdf
2023
Գիրք
ՎԱՆԻԿ ՀՐԱՆՏԻ ՎԻՐԱԲՅԱՆ
ԽԱՉԻՍԱՐԻ (ՉԱՐԴԱԽԼՈՒ) ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑpdf
2022
Գիրք
ՎԱՆԻԿ ՎԻՐԱԲՅԱՆ, ՍԱՄՎԵԼ ՊՈՂՈՍՅԱՆ, ԱՐՄԻՆԵ ԵՓՐԻԿՅԱՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԶԻՆՈՒԺԸ 1914-1920ԹԹ․pdf
2020
Գիրք
Բոլոր հրապարակումները

Նորություններ