ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Բանասիրական ֆակուլտետ

 • Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
 • Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
 • Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետ

 • Հայոց պատմության ամբիոն
 • Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
 • Հասարակագիտության ամբիոն

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետ

 • Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն
 • Աշոտ Տեր-Գրիգորյանի անվան մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
 • Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոն

Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ

 • Կենսաբանության, քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
 • Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

 • Կիրառական հոգեբանության ամբիոն
 • Հոգեբանության ամբիոն
 • Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն

Օտար լեզուների ֆակուլտետ

 • Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
 • Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
 • Ռոմանական լեզուների ամբիոն
 • Օտար լեզուների ուսուցման ամբիոն

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ

 • Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
 • Ֆիզիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
 • Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոն
 • Մաթեմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետ

 • Արվեստի պատմության, տեսության և մշակութաբանության ամբիոն
 • Երաժշտության մանկավարժության ամբիոն
 • Կերպարվեստի ամբիոն

Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետ

 • Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն
 • Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կուլտուրայի ֆակուլտետ

 • Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոն
 • Պարարվեստի մանկավարժության ամբիոն
 • Օպերատորության, գեղարվեստական լուսանկարչության և սոցիալ-մշակութային գործունեության ամբիոն
 • Հեռուստառադիոլրագրության ամբիոն
 • Երաժշտության ամբիոն
 • Ռեժիսուրայի ամբիոն

Համահամալսարանական ամբիոններ

 • Մանկավարժության ամբիոն
 • Շախմատի և սպորտի ամբիոն
 • Առաջին բուժօգնության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոն
 • Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն
 • Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն
 • Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոն