АРМЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ХАЧАТУРА АБОВЯНА

Карапетян Владимир Севанович
28.02.2019

Доктор психологических наук, профессор

Доктор психологических наук, профессор/Кафедра дошкольной педагогики и методик

Образование
В 1969 г. окончил факультет математики Армянского государственного педагогического института им. Хачатура Абовяна.
1970—71 гг. прошел военную службу в Советской армии. Имеет военное звание подполковника.
В 1978 г. поступил в аспирантуру факультета психологии (очное обучение) Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, по специальности «Возрастная и педагогическая психология», (научный руководитель: действительный член АПН СССР, Н.Ф. Талызина).
В 1981 г. в том же университете защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Моделирование как компонент деятельности учения».
В 1999 г. в институте психологии им. Д. Узнадзе АН Грузии защитил докторскую диссертацию на тему: «Экспериментально-психологическое исследование знаково-символической деятельности в условиях восприятия и понимания учебного материала».

Ученая степень
Доктор психологический наук, чл.-корр. Международной академии психологической науки (РФ), профессор

Трудовой стаж

В 1973-1978 гг. работал в научно-исследовательской лаборатории психологии.
С 1982-1987 гг. работал в Гюмрийском (бывший Ленинакан) педагогическом институте, в качестве старшего преподавателя, затем в качестве заведующего кафедрой педагогики и начального обучения.
С 1988-1998 гг. руководил кафедрой психологии Гюмрийского педагогического института.

1993—2004 гг. по указанию министра обороны был назначен на должность старшего офицера в управлении по работе с персоналом.
В 2004 г. по решению ВАК РА назначен ученым секретарем 020 специализированного совета по защите диссертаций педагогических и психологических наук.

Читаемые курсы лекций
Бакалавриат
1. Возрастная психология. 2.Возрастная и педагогическая психология.
Магистратура
1. НЛП 2. основы психологического консультирования в образовании
Круг научных интересов
проблем восприятия и понимания текста и устной коммуникации, комплексного изучения личности, задач психодиагностики и психокоррекции, изучения процессов самореализации и психорегулирования, организации психологической службы в образовательной системе.
В 2008 г. организовал международную конференцию на тему “Психологические проблемы реформирования образования”, в которой приняли участие известные психологи и педагоги из 42 городов СНГ.
В 2013 г. организовал международную конференцию на тему “Модернизация непрерывной практики и внедрение механизмов организации в системе высшего педагогического образования”.
Переподготовки
В 1985 г. в Киеве прошел специальный курс и получил свидетельство «Организатор деловых игр».
В 1990 г. прошел курс «Нейролингвистическое программирование»
Членство
Является членом редколлегии научного журнала Курского государственного университета, Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, Иркутского государственного университета.
С 2007г. является главным редактором научно-методического журнала национального института образования РА. Также является членом редакционной коллегии ряда зарубежных журналов, в частности “Problems of education in the 21st сentury”, “Problems of psychology in the 21st century” (издаваемых в Литве Scientia Socialis, Lithuania). Так же с 2007г. являеться главным редактором научного журнала “Семья и школа”.

Публикации

1. Կարապետյան Վ.Ս., Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման համառոտ ձեռնարկ բոլորի համար, Երևան-2004, 64 էջ£
2. Կարապետյան Վ.Ս., Տեսական մոտեցումներ հաղորդակցման հիմնահարցին և դրանց գործնական կիրառությունը կրթական համակարգում, Գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2004, թ.1, էջ 67-74£
3. Կարապետյան Վ.Ս. Հարցազրույցի արդյունավետ կազմակերպումը նոր կողմնորոշումներով, Գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2004թ, էջ 58-65£
4. Կարապետյան Վ. Ս., Սկսնակ ուսուցչի գործունեության գնահատումը էմպիրիկ ուսումնասիրությունների մակարդակում, Կրթությունը և գիտությունը
5. Արցախում, Ν 3-4, 2006, էջ 81-87
6. Կարապետյան Վ. Ս. Ուսումնադաստիարակչական գործընթացների մի քանի դժվարությունների հոգեբանական ուսումնասիրությունների արդյունքներ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 58-66
7. Կարապետյան Վ. Ս. - Անձի ինքնագնահատականի էմպիրիկ ուսումնասիրումը հոգեբանական զրույցների միջոցով, ՙՀանրապետական գիտական նստաշրջան՚ նյութերի ժողովածու, Գյումրի, - 2007. էջ 311-315
8. Կարապետյան Վ. Ս., - Առողջ կենսակերպի ձեւավորման հոգեբանական գործոնները, ՙՀանրապետական գիտական նստաշրջան՚ նյութերի ժողովածու Գյումրի, - 2007. էջ 315-317
9. Կարապետյան Վ. Ս.,– Սոցիալ- հոգեբանական վարժեցումը և անձի ինքնգնահատականը -, ՙՀանրապետական գիտական նստաշրջան՚ նյութերի ժողովածու Գյումրի, - 2007. էջ 317-323
10. Կարապետյան Վ.Ս., Մասնագիտական ընտրության և մասնագիտական ուղղվածության հոգեբանական ուսումնասիրություններ մանկավարժական բուհերում, ՙԸնտանիք և դպրոց՚, 2, 2007, էջ 45-49
11. Կարապետյան Վ. Ս., Անձի ինքնագնահատականի էմպիրիկ ուսումնասիրումը հո•եբանական զրույցների միջոցով, Մանկավարժական կրթություն. Հայացք դեպի ապագան, Մանկավարժ-2007, էջ 252-255

12. Հոգեբանական ծառայությունը կրթական համակարգում, Զանգակ-97, երևան-2010, 458 էջ
13. Տարիքային հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, ՙՀատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն, Գիտական հանդես, 1(1.) 2011թ. Էջ 80-89
14. Сборник задач по психологии, Ереван, Издательство ”Зангак-97”, 2004.-228 с. (на армянском языке)
15. Практическое пособие невербального общения, Ереван, Издательство “ Зангак-97”, 2001.- 86с. (на армянском языке)
16. Особенности восприятия, понимания и усвоения учебного материала, Ереван, Издательство “ Наири”, 2000.-96 с (на армянском языке).
17. Психологические проблемы овладения знаково-символической деятельностью, Издательство “Мецниереба”, Тбилиси, 2004.- 72с.(на русском языке).
18. Эффективная организация интервью новыми ориентировками, “Ученые Записки”, №1, Ереван, 2004, с. 58-65 (на армянском языке).
19. Теоретические подходы к проблеме общения и его практическое применение в системе образования, “Ученые Записки”, №1(3), Ереван, 2005, с. 67-74 (на армянском языке).
20. Психологические особенности методов организации и управления групповым творческим мышлением, “Ученые Записки”, №1(3), Ереван, 2005, с. 67-74 (на армянском языке).
21. Исследование личности посредством собеседования в процессе отбора кадров. В журнале: “Психология и жизнь”, Ереван, Издательство “ Зангак-97”, №1, 2005, с. 23-31 (на армянском языке)
22. Психологические характеристики восприятия и усвоения информации учащимися, “Актуальные вопросы психологии мышления”, Межвузовский тематический сборник научных работ(Психология), Ереван-2006, с.31-42 (на русском языке).
23. Некоторые аспекты организации психологической службы в вузе. Материалы Всероссийской конференции. Психологическая помощь учащейсямолодежи в совренном мире Курск-2006 с.157-158
24.К вопросу о психологической службе в вузе». Материалы Всероссийской конференции «Психологическая помощь учащейся молодежи в современном мире». Курск-2006, с. 18-20
25. ”Историко–логический анализ основных концепций советской психологии” В сб.: Образ российской психологии в регионах страны и в мире /Материалы международного форума /, Издательство “Института психологии РАН”, Москва, 2006, с.76-82
26. Знаково-символiчнi засоби психологiчноi реабiлiтацi жертв землетрусу/ на украинском языке/, Журнал ”Практическая психология и социальная работа” Киев, Ν 9, 2006г, с.66-70
27. Знаково-символические средства выражения в процессе психорегуляции, Журнал Вестник МАНЭБ, Санкт-петербург, том 11, Ν 8, 2006, с.150-155
28. Методологический анализ целостной картины мира как наиболее характерной стороны мировоззрения, Журнал Вестник МАНЭБ, Санкт-петербург, том 11, Ν 8, 2006, с.174-177
29.Карапетян В. С., Необходимость активной творческой деятельности личности для оздоровления общества. Всероссийский форум “Здоровье нации – основа процветания России.” Москва –2007, том 3, часть 1, с. 70-72
30. Карапетян В. С. «Текст и личностная ориентация по способу переработки информации». Международная конференция. Текст. Язык. Человек. Республика Белорусь(Мозырский педуниверситет), М., 2007.- с. 53-55
31. Карапетян В. С. Эмпирическое исследование самооценки личности посредством психологического собеседования, Новые технологии обучения: психологические аспекты. Институт психологии им.Г.С.Костюка АПН Украины, Киев, 2007
32. Карапетян В. С., Розанова С. А. О РОССИЙСКО-АРМЯНСКОМ ПРОЕКТЕ “РАЗВИТЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ШКОЛЫ, ВУЗЫ, ОБЩЕСТВО” ТРУДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 28 центября- 2 октября ст. 15-24 Горис 2015
33. ВЛАДИМИР КАРАПЕТЯН, СОНА МАКИЧЯН ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧИНАЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НА УРОВНЕ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИСЛЕДОВАНИЙ- ТРУДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 28 центября- 2 октября 2015 ст. 509-515 Горис 2015
34. Vladimir Karapetyan, Srbui Gevorgyan, Ruzanna Petrosyan Target-oriented research of the strategic programmes on chess activities as specialized experimental platform for dynamic development of public education 7 th World Conference on Educational Sciences (WCES-2015) 05-07 February 2015 Novotel Conference Center, Athens – Greece
35. Карапетян В.С. Петросян А.Г. Вебинары как инновационное средство развития професси-онального мышления студентов СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ Всероссийская научно-практическая конференция 18-19 февраля 2015 Челябинск - Екатеринбург СБОРНИК c. 349-352
36. Карапетян В.С, Косакян В.М. Столетие геноцида-потенциал национальной трезвости и перспективного развития(на арм.языке) Семья и школа, Национальный институт образования РА, 1, 2015 г. С. 9-14
37. Карапетячн В.С. Геворгян С.Р., Испирян М.М Аргументированные экспериментальные исследования как площадка для воплощения в жизнь концепций инклюзивного образования (подтекст психолого-педагогического анализа) Психология и образование 2015г. 7(17) С. 13-19 /монография/
38. Վլադիմիր Կարապետյան Փաստարկված փորձարարական հետազոտությունները՝ համագործակցային ուսուցման հայեցակարգերի իրագործման հարթակ Ընտանիք և դպրոց Գիտամեթոդական ամսագիր Թ.2.2015թ Էջ 3-16
39. В. С. Карапетян С. А. Розанова, Развитие мотивации к изучению математики в современном мире Москва 2015 г.
40. Ruben Mirzakhanyan, Srbuhi Gevorgyan, Vladimir Karapetyan Research as a Deliberate Chess Activity Software Testing Platform for Professional Dynamic Development of the Education Sector. Management Studies, Jul.-Aug. 2016, Vol. 4, No. 4, doi: 10.17265/2328-2185/2016.04.001
41. Լիտվիայի ամսագրերի /թվով 7/ խմբագրված խորագրված խորհրդի անդամ է: 2014-2015 թվականերին ստացել է Հայ-ռուսական միջազգային համագրծակցության դրամաշնորհ և զեկավարել է հետազոտական խմբի աշխատանքները:

Professional Dynamic Development of the Education Sector. Management Studies, Jul.-Aug. 2016, Vol. 4, No. 4, doi: 10.17265/2328-2185/2016.04.001

Награды
В 29.10.2011 г. был награжден почетным знаком Международной академий психологических наук, член корреспондент МАПН с 2011. г.
Победитель конкурса “Лучший психолог Рссии”.
В 2013г. за плодотворную работу был награжден медалью Армянского государственного педагогического института имени Х.Абовяна.
В 2015 г. Получул грамоту национального собрания Армении.

 

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото